+251 2212-49-61, +251 22212-59-49 Adama City, Melka Adama Sub-City, Abba Gada Oromia, Ethiopia
The First
Economic Zone in Ethiopia

Latest News

Komishiniin Investimentii Itiyoophiyaa (EIC) Zoonii Diingdee Addaa Gadaa daawwate.

Komishinii Investimentii Itiyoophiyaa waliin gaafa guyyaa 11/10/2016 hojii misoomaa Koorporeeshiniin Misooma Zoonii Diinagdee Addaa Gadaa gaggeessaa jiruu pirojektoota garaa garaa kanneen akka: pirojektii bishaanii, bakka kuusaa bishaanii/ reservoir, karaa asfaaltii...

Ethiopian Investment Commission and Gada Economic Zone Enter a Memorandum of Understanding.

The Ethiopian Investment Commission (EIC) and Gada Special Economic Zone (SEZ) signed a Memorandum of Understanding (MoU) today, facilitating the project’s official launch. Inaugurated last month with Prime Minister Abiy...

Prime Minister Abiy Ahmed led the inauguration of the Gada Special Economic Zone construction

May 10, 2024, Prime Minister Abiy Ahmed led the inauguration of the Gada Special Economic Zone construction, overseeing the signing of a memorandum of understanding between China Civil Engineering Construction...

HoPR Approves Special Economic Zones Proclamation

Apr 18, 2024. During its 21st regular session of the third year of tenure today, the House of Peoples’ Representatives of Ethiopia (HoPR) sanctioned bills pertaining to Special Economic Zones...

Dubartootni Zoonii Diinagdee Addaa Gadaa(GSEZ) Guyyaa Dubartootaa (March 8) Kabajan

Dubartootni Zoonii Diinagdee Addaa Gadaa Guyyaa Dubartootaa (March 8) marii paanaalitiin kabajanii jiru. Hojjattootni dubartootaa Zoonii Diinagdee Addaa Gadaa guyyaa dubartootaa (March 8) mata duree “Dubartoota irratti Invest gochuun guddina...

Leenjii Kaafamtoota Misoomaa

Leenjii kaafamtoota misoomaaf qophaa’e irratti waliinta’insa Ejensii Kaafamtoota Misoomaa Damee Adaamaa, Baankii Siinqee fi Zoonii Diinagdee Addaa Gadaa(GSEZ) guyyoota sadiif matadureewwan Qorqalbii bizinasii fi ogummaa mala jireenyaa, Entrepreneurship fi Qusannoo,...

Sirni Baallii Walharkaa Fuudhuu Abbaa Gadaa Gujii Raawwatame

Sirni Gadaa sirna madda dimokiraasii Uummanni Oromoo akka waliigalaatti addunyaa kanaaf, bifa addaatiin immoo Itiyoophiyaadhaaf gumaachedha.  Abbootiin Gadaa Gujii Sirna Walharkaa fuudhinsa Baallii 75ffaa Abbaa Gadaa Harmuffaa Jiloo Mandhoo irraa...

Zooniin Diinagdee Addaa Gadaa(GSEZ) hojii ji’a jahaa qorate.

Zooniin Diinagdee Addaa Gadaa gamaaggama hojii ji’a jahaa qoratee jira. Daareektera ol’aanaa Zoonichaa obbo Mootummaa Tamasgeen kallattii eega kaahanii booda, gabaasni ji’oota jahan darbanii dhiyaachuun mariin irratti gaggeeffamee jira. Marii...
1 2 3 7